Tabletop

Belly Mug
Belly Mug $60.00 $60.00
Brick mug
Brick mug
Brick mug $52.00 $52.00
Brown Cow Print Mug
Brown Cow Print Mug Sold Out Sold Out
Cacti cups
Cacti cups
Cacti cups $30.00 $40.00 $30.00 $40.00
Cactus Pinched Pot
Cactus Pinched Pot Sold Out Sold Out
Ceramic Coaster Set
Ceramic Coaster Set Sold Out Sold Out
Chartruse Pictcher
Chartruse Pictcher from $45.00 $70.00 $45.00 $60.00
Cherries Glass Mug
Cherries Glass Mug $20.00 $20.00
Cow Print Mug
Cow Print Mug $48.00 $48.00
Dog Head Vase
Dog Head Vase $100.00 $100.00
Enamel Tumbler
Enamel Tumbler $15.00 $20.00 $15.00 $20.00
Fade Mug
Fade Mug $44.00 $44.00
Flower Basket Glass Mug
Flower Basket Glass Mug $20.00 $20.00
Fog City Mug
Fog City Mug $42.00 $42.00
Geometry Mug
Geometry Mug $33.75 $45.00 $33.75 $45.00
Glass Face Cup With Earrings
Glass Face Cup With Earrings Sold Out Sold Out
Happy Face Glass Cup
Happy Face Glass Cup $64.00 $64.00
Mango Pinched Dish
Mango Pinched Dish Sold Out Sold Out
Mango Pinched Tumbler
Mango Pinched Tumbler $50.00 $50.00
Mango Serving Dish
Mango Serving Dish Sold Out Sold Out
Mango Tumbler
Mango Tumbler Sold Out Sold Out
Matchstick Dog
Matchstick Dog $92.00 $92.00
Medium Enamel Tray
Medium Enamel Tray $24.00 $24.00
Moon Milk Jumbo Mug
Moon Milk Jumbo Mug $36.00 $48.00 $36.00 $48.00
Oranges Glass Mug
Oranges Glass Mug Sold Out Sold Out
Papaya Low Bowl
Papaya Low Bowl Sold Out Sold Out
Persimmon Bowl
Persimmon Bowl Sold Out Sold Out
Pincushion Pup
Pincushion Pup $92.00 $92.00
Pour Over Coffee Cone
Pour Over Coffee Cone $30.00 $40.00 $30.00 $40.00
Pour Over Set
Pour Over Set $58.50 $78.00 $58.50 $78.00
Rainbow Chard Low Bowl
Rainbow Chard Low Bowl Sold Out Sold Out
Reusable Coffee Filter
Reusable Coffee Filter $18.00 $18.00
Sad Flop Mug
Sad Flop Mug $37.50 $50.00 $37.50 $50.00
Small Drippy Cups
Small Drippy Cups $25.00 $25.00
Speckled Cactus Tumbler
Speckled Cactus Tumbler Sold Out Sold Out
Speckled Kiwi Bowl
Speckled Kiwi Bowl Sold Out Sold Out
Speckled Papaya Bowl
Speckled Papaya Bowl $50.00 $50.00
Splatter Mug
Splatter Mug $31.50 $42.00 $31.50 $42.00
Strawberries Glass Mug
Strawberries Glass Mug $20.00 $20.00
Terrazzo Glass Bottle
Terrazzo Glass Bottle $26.25 $35.00 $26.25 $35.00
Terrazzo Travel Mug
Terrazzo Travel Mug $27.00 $27.00
White Grid Mug
White Grid Mug $33.75 $45.00 $33.75 $45.00