Stitch & Story

Miffy Baby Hat Crochet Kit
Miffy Baby Hat Crochet Kit $47.00 $47.00
Miffy Adult Slipper Crochet Kit
Miffy Adult Slipper Crochet Kit $50.00 $50.00
Peanuts Baby Snoopy Hat and Booties Crochet Kit
Peanuts Baby Snoopy Hat and Booties Crochet Kit $65.00 $65.00
Snoopy Amigurumi Stuffed Toy Crochet Kit
Snoopy Amigurumi Stuffed Toy Crochet Kit $65.00 $65.00
Miffy Amigurumi Stuffed Toy Crochet Kit
Miffy Amigurumi Stuffed Toy Crochet Kit $55.00 $55.00